Informatii pacienti

 

DREPTURILE PACIENŢILOR

 1. Pacienţii au dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice;
 2. Pacienţii au dreptul la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale;
 3. Pacienţii au dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;
 4. Dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii;
 5. Informaţiile trebuiesc comunicate pacienţilor într-o manieră adecvată capacităţii lor de înţelegere. Dacă pacientul nu vorbeşte limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.
 6. Dreptul de a fi informat şi de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare/învăţământ care implică persoana sa;
 7. După ce au fost informaţi asupra tratamentului pacienţii au dreptul să-l accepte sau să-l refuze;
 8. Când pacienţii sunt incapabili să-şi exprime voinţa şi este necesară intervenţia medicală de urgenţă consiţământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consiţământului.
 9. În cazul pacienţilor fără discernământ consiţământul este exprimat în scris de aparţinătorul sau reprezentantul legal.
 10. Pacienţii au dreptul de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune spitalul pentru asistenţă personală, siguranţa şi confortul său;
 11. Dreptul pacientului la intimitate şi la confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de afecţiunea sa;
 12. Pacienţii cu indicaţii speciale, au dreptul de a avea în apropiere şi de a participa la îngrijirea lor, o rudă sau o persoană apropiată pe durata spitalizării lor;
 13. Pacienţii au dreptul de a fi vizitaţi cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului şi de fiecare secţie în funcţie de specificul său;
 14. Pacienţii au dreptul să primească la cerere servicii religioase;
 15. Dreptul la continuitatea îngrijirilor.
 16. Bolnavii care necesită investigaţii sau consultaţii suplimentare pot beneficia de aceste servicii.
 17. Pacienţii au dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă şi de a fi informaţi asupra rezultatului.
Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Se elibereaza de catre medical curant scrisoare medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, dupa caz, evaluarea starii de sanatate a pacientului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului):
 • recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat;
 • recomandari privind un stil de viata sanatos;
 • se elibereaza la externare biletul de iesire, intocmit de medicul curant;
 • reteta compensata / gratuita daca persona este asigurata;
 • concediu medical (la cerere);
 • se recomanda ingrijire medicala la domiciliu,
 • servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu.
La externare pacientul va primi inclusiv informatiile privind o eventuala aparitie sau agravare a unor semne ori simptome care necesita revenirea de urgenta la spital.

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

 1. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;
 2. Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;
 3. Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută;
 4. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;
 5. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;
 6. Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi;
 7. Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare;
 8. Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;
 9. Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie

CONDIŢIILE DE INTERNARE

Asistenţa medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii de internare:

 • naştere, urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;
 • diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
 • tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesită izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105,113 şi 114 din Codul Penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale;
 • alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea şi avizate de medicul şef de secţie.

Care sunt drepturile si obligatiile asiguratului?

Nu uitati! In calitatea dvs. de asigurat aveti drepturi garantate de lege insa si obligatii pe care trebuie sa le respectati.
Drepturile asiguratilor:
 • sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
 • sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 • sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 • sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 • sa beneficieze de dispozitive medicale;
 • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 • sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 • sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.
Obligatiile asiguratilor:
 • sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 • sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 • sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.
Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemoepidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru. 

Cum dovedesc calitatea de asigurat?

Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurari de sanatate, respectiv Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, in vederea eliberarii dovezii privind calitatea de asigurat:

Conform Ordinului Nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, dovada calitatii de asigurat,

Art. 20 - Dovada calitatii de asigurat în sistemul de asigurari sociale de sanatate se realizeaza printr-un document justificativ - adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii de persoane, pe baza urmatoarelor documente:
a) pentru copiii în vârsta de pâna la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, dupa caz;
b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsa între 18 si 26 de ani: act de identitate, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student;
c) pentru tinerii cu vârsta de pâna la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului: act de identitate, document care sa ateste ca au fost inclusi într-un sistem de protectie a copilului, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social;
d) pentru sotul, sotia si parintii aflati în întretinerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, precum si o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are în întretinere persoana respectiva;
e) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare: act de identitate, documente doveditoare ca se încadreaza în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decât cele prevazute de legile speciale sau pensii;
f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, în afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate;
g) pentru bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pâna la vindecarea respectivei afectiuni: act de identitate, adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
h) pentru femeile însarcinate sau lauze: act de identitate, adeverinta medicala, certificat de nastere al copilului - pentru lauze, precum si declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;
i) pentru persoanele care se afla în concediu pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea de catre copil a vârstei de 3 ani, actul de identitate si decizia emisa de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti;
j) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, actul de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla în timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii, adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, din care sa rezulte ca se afla în aceasta situatie;
l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, actul de identitate si adeverinta eliberata de primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se încadreaza în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;
m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari, actul de identitate, cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor sau talonul de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara, precum si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau pâna la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;
n) pentru persoanele care se afla în executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla în perioada de amânare sau de întrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, adeverinta emisa de institutia respectiva sau de institutia în grija careia se afla persoana.

Art. 22 - 1) Persoanele care au calitatea de salariat, precum si coasiguratii acestora vor putea face dovada calitatii de asigurat pe baza adeverintei prevazute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinta eliberata de angajatori, al carei model este prevazut în Anexa nr. 1^1. Termenul de valabilitate a adeverintei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.

(2) CAS elibereaza documente care fac dovada achitarii contributiei si detinerii calitatii de asigurat pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidentelor organizate pentru categoriile de persoane prevazute la art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii si pentru categoriile de persoane care realizeaza veniturile prevazute la art. 257 alin. (2) lit. b) - f) si la art. 259 alin. (9) din lege.

Cine este scutit de plata?

Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:

a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, inclusiv cei care parasesc sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;
d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

(2) Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile prezentei legi:
a) satisfac serviciul militar in termen;
b) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale; c) se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
d) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;
e) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
f) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;
g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) pensionarii, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit;
i) persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul penal; persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri.

Conform art. 213 din Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii.


Nu uitati! Pentru a beneficia de servicii medicale gratuit trebuie sa dovediti faptul ca va incadrati in una din categoriile enumerate mai sus cu documentele stipulate expres in Ordin Nr. 221 din 4 noiembrie 2005.